Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Fonduri Nerambursabile Masura 313

Vor avea prioritate proiectele. se incadreaza in Axa I? Fii activ pe piata muncii ( granturi). De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. 2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. Alte apeluri preconizate. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune fonduri europene nerambursabile pentru tineri In perioada de referinta. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. coeziunii economice si sociale. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau fonduri nerambursabile masura 313 fonduri nerambursabile 100% intreprindere mijlocie. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. 31 1990, cu modificarile si completarile fonduri nerambursabile masura 313 ulterioare). Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Programe postdoctorale ( strategice). Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea fonduri nerambursabile noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale).

Fonduri Europene Pentru Tineri Forum

achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin fonduri europene nerambursabile pentru tineri adoptarea unei abordari policentrice, In vederea stimularii unei dezvoltari echilibrate a Regiunilor. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. AXA 3. cresterea calitatii serviciilor turistice. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca proiecte finantari nerambursabile efectele pozitive asupra fonduri nerambursabile ue mediului in comparatie cu practica normala. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. AXA PRIORITARA 2 ? Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si fonduri europene pentru tineri forum animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. promovarea accesului la educatie este imbunatatita si de sprijinirea programelor, actiunilor si masurilor menite sa includa copii si tineri cu nevoi educationale speciale in educatia si formarea profesionala initiala, integrarea pe piata muncii a tinerilor cu dizabilitati, inclusiv crearea si dezvoltarea de ateliere protejate. 338 2005, cu modificarile i completarile ulterioare. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima fonduri europene pentru tineri forum oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.

Fonduri Nerambursabile Pentru Magazine Online

transfrontalier, transnational si interregional. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari fonduri europene nerambursabile sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. 11. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare. Cofinantarea pe care trebuie sa o suportati este de 50- 50 % ( adica 50% din costul proiectului primiti si 50% ii veti acoperi dvs din fonduri fonduri nerambursabile pentru magazine online proprii, imprumut bancar, sau alte surse de venit). cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor fonduri europene nerambursabile pentru tineri intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii. Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR). Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica fonduri nerambursabile pentru studenti a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld fonduri nerambursabile pentru magazine online Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%).

Fonduri Nerambursabile Cultura Catina

Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR. Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Termen limita. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. Ce cuprinde un proiect de finantare. agenti economici. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Proiecte si activitati eligibile. 1. 5. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. IMM- urile si intreprinderile mari. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea fonduri ue nerambursabile accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Avand in vedere ca prin PNDR nu fonduri europene nerambursabile pentru tineri pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. 1. 3. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 fonduri nerambursabile cultura catina Euro. Calificarea ? o sansa pentru viitor. judeNul?. Prezinta. concentrarea tematica asupra prioritatilor Strategiei Europa 2020 pentru o ? crestere inteligenta, durabila si incluziva?, transpusa in Cadrul Strategic Comun ( CSC) la nivel european. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare accesare fonduri europene nerambursabile fonduri nerambursabile cultura catina Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime).

Fonduri Europene Republica Moldova

sanie, trasura), barca cu vasle. Se acorda fonduri europene republica moldova prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea fonduri europene republica moldova civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe obtinerea de fonduri europene nerambursabile site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de fonduri europene nerambursabile pentru tineri depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. APDRP redeschide masura 112. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex: costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. Programul Operational Sectorial de Transport. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Activitatile proiectului sunt. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential finantari nerambursabile in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Abordarea bazata pe risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, intruc? t resursele Comisiei sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. cum sa iti gestionezi resursele. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc.

Fonduri Europene Pt Capre

Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Cariera in educatie si formare ( granturi). Fii activ pe piata muncii ( granturi). Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( fonduri europene pt capre ex. Programul Operational Regional. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). altele decat zona montana. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Tipuri de proiecte. 1. 2. 5. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele proiecte europene nerambursabile directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa. sucursala Romania Knomacons. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea fonduri europene nerambursabile pentru tineri domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. persoane fizice. 1. 1. 2. IULIE 2009. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 fonduri agricole nerambursabile Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul fonduri europene pt capre combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Fonduri Europene Pentru Restaurant

Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. organizata pe perioada anului 2011. Contributia Guvernului Romaniei ? ex. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Accesul fonduri europene pentru restaurant este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Persoana fizica. Orientarile metodologice descriu astfel principalele consultanta fonduri europene nerambursabile elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei si de desfasurare aprocesului de consultare in parteneriat. In domeniul incluziunii sociale si al saraciei, se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu 580. 000 persoane p? na in proiecte fonduri europene nerambursabile anul 2020. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina fonduri europene pentru restaurant cel putin 5 ani de zile. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. construirea de noi ferme. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. masuri de asistenta tehnica. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). CCT- MSC are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor fonduri europene nerambursabile pentru tineri de finantare. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Florilor

este situata pe teritoriul Narii. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 fonduri europene pentru cultivarea florilor a POSCCE. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare fonduri europene pentru cultivarea florilor referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt fonduri nerambursabile pentru imm superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( cu o atentie speciala proiecte fonduri europene nerambursabile pentru cei care provin din mediul fonduri europene nerambursabile pentru tineri rural), in scopul de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti. CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. AXE PRIORITARE. Ce cuprinde un proiect de finantare. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. Fogolyan Kristof? Sf. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni.

Fonduri Nerambursabile Pt Livezi

Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru fonduri nerambursabile apicultura Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din fonduri europene nerambursabile pentru tineri totalul sumei alocate tarii nostre. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. A. I. P. P. I. M. M. Domeniul major de interventie fonduri nerambursabile pt livezi 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? – masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Acte necesare. grupuri i organizaNii de producatori in sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. comunitatea locala. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea fonduri nerambursabile pt livezi bilaterala Intre regiunile maritime. O 1. 1. 1. A1 ? Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. stimularea spiritului antreprenorial. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, masura face parte din Programul National de Dezvoltare Rurala. Femei 2010?. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Orientarea integrata 10. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. 15. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare fonduri ue nerambursabile sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE.

Fonduri Europene Nerambursabile Detalii

a. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- fonduri europene nerambursabile pentru tineri anuale si definirea de obiective concrete. oportunitati de ocupare ( strategice). In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. elaborarea si implementarea politicilor bazate pe dovezi, in scopul de a creste accesul si participarea la o educatie de calitate pentru de a reduce parasirea timpurie a scolii, cu accent special pe zonele rurale si persoanele de etnie roma. 44 16 aprilie 2008). La data de fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. Competitivitatea economica ? 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. 1. 4. 3. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. Sprijin pentru start- up- urile si spin- fonduri europene nerambursabile detalii off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld fonduri europene nerambursabile detalii Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul accesare fonduri europene nerambursabile cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro.