Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru imm

Fonduri Europene Agricultura Suceava

Principalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/ regionale In cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii:

? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? 1. fonduri nerambursabile pentru imm 4. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola fonduri nerambursabile imm cat mai mare. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt proiecte nerambursabile 2010 de ocupare a forTei de munca care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Axe prioritare. 1200/ 2004. 4. 1. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Proiectul de buget include, de asemenea, a treia reducere de 1% a personalului in trei ani. CCT- MSC are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. culturale. CINE poate obtine finantare:. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Sf. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in fonduri europene agricultura suceava cadrul acestor institutii. Mult succes. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . AXA PRIORITARA 2 ? fonduri europene agricultura suceava Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric.

Fonduri Europene Utilaje Mobila

In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Programul National fonduri europene utilaje mobila de Dezvoltare Rurala. Instalarea tinerilor fermieri. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. 2- 31 mai 2011. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp fonduri guvernamentale nerambursabile cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Orientarile metodologice descriu astfel principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei si de desfasurare aprocesului de consultare in parteneriat. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. Ce cuprinde un proiect de finantare. Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau fonduri europene nerambursabile turism social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. b) Alte conditii de obtinere. necesare pentru cresterea atractivitatii fonduri nerambursabile pentru imm Romaniei ca destinatie turistica. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. jud. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Pentru sectorul legume. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al fonduri europene utilaje mobila Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c.

Fonduri Europene Nerambursabile Cresterea Albinelor

Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Perioada aplelului deschis. 1. 4. 1. oportunitati de ocupare ( strategice). achizitionarea de tehnologii noi si know- how. La nivel national. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind fonduri ue nerambursabile bussinesul pe care il au sau il incep. POR). Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare fonduri nerambursabile pentru imm de peste 197, 25 de milioane de euro. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 fonduri europene nerambursabile cresterea albinelor Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, fonduri europene nerambursabile cresterea albinelor integrarea aspectelor legate consultanta fonduri nerambursabile de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. 4. 1. 2. Din cele 12 comitete consultative. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din.

Fonduri Nerambursabile Pentru Spitale

Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare fonduri nerambursabile pentru spitale ale Romaniei. Doar dosarele complete depuse fonduri nerambursabile pentru spitale sau fonduri nerambursabile phare transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. Lansare preconizata. Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Programul Operational Sectorial- Mediu. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct fonduri nerambursabile pentru imm de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, iar peste 1. 350 sunt cele pentru dezvoltarea regionala. regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 proiecte fonduri europene nerambursabile de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. Societate pe actiuni ? Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. 2. 2. 1. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Tipul solicitantului eligibil. Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( cu o atentie speciala pentru cei care provin din mediul rural), in scopul de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier.

Fonduri Europene Unicredit

Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Acest ? merg bine? costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care fonduri europene unicredit administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 7. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
- Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care fonduri nerambursabile turism a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. i animale ( materie prima) pentru consum uman  i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura programe de finantare nerambursabile 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfa oara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole  i a caror exploataNie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa intre 2  i 8 UDE 1
. Ordin nr. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, masura face parte din Programul National fonduri europene unicredit de Dezvoltare Rurala. Beneficiarii, precum i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. intreprinderi mici si mijlocii. Toate regiunile din UE vor beneficia in continuare de sprijin in cadrul a trei categorii distincte. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Cei de la Primarie fonduri nerambursabile pentru imm au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. stimularea spiritului antreprenorial. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare.

Fonduri Europene Pentru Terenuri Sport

Obiective specifice. In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea fonduri nerambursabile pentru imm consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Selectati programul dorit pentru a afla mia multe informatii despre calendarul lansarii liniilor de finantare, informatii utile, exemple de proiecte, ghidul solicitantului. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). din septembrie 2008, cand obtinere fonduri europene nerambursabile a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane fonduri europene pentru terenuri sport de euro. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si fonduri europene pentru terenuri sport lupta cu riscurile naturale si tehnologice. 2. 1. ce contine un dosar de finantare. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. cresterea calitatii serviciilor turistice. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. credite nerambursabile pentru agricultura verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. 4. 1. 1. AXA 2. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Firme de cablu TV. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul.

Fonduri Europene Stupi Albine

IMM definite conform Legii nr. Persoanele juridice. granturi). reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri fonduri europene stupi albine anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. autoritatile publice locale. Extinderea suprafetei ocupate de paduri prin sprijinirea lucrarilor de impadurire si intretinere a plantatiilor. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi programe europene nerambursabile la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? maxim 15 puncte). Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE fonduri nerambursabile pentru imm a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa credite nerambursabile pentru agricultura conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. In cadrul operatiunii a) fonduri europene stupi albine Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente).

Fonduri Europene 2014 Pentru Service Auto

sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- data lansare estimativa. Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . Tipul solicitantului eligibil. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, fonduri nerambursabile pentru imm lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare). PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE fonduri europene 2014 pentru service auto fonduri europene 2014 pentru service auto Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. strategice). construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in programe de finantare nerambursabile afaceri. v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Pentru sectorul legume. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar fonduri europene nerambursabile pentru imm impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani.

Accesare Fonduri Europene Agricultura 2014

111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea obtinere fonduri nerambursabile Uniunii Europene fiind 10. accesare fonduri europene agricultura 2014 800. accesare fonduri europene agricultura 2014 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Implementarea proiectelor de cooperare. din cadrul Axei 1 a POSCCE. Acest ? merg bine? ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. 3. 2. 2. Masuri privind diversificarea economiei rurale. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard. Transmit AM POR cererile de plata verificate. din perspectiva mediului de consultanta. culturale si resursele naturale. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Incurajarea activitatilor turistice? destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . privind constituirea cadrului institutional pentru gestionarea fondurilor fonduri nerambursabile pentru imm structurale si de coeziune, au relevat necesitatea stabilirii atributiilor de gestionare si coordonare a asistentei financiare nerambursabile . acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana, precum si a atributiei de realizare a Planului National de Dezvoltare, In cadrul Ministerului Finantelor proiecte cu fonduri nerambursabile Publice. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. 6. 2. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?

Fonduri Nerambursabile Spitale

Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. APEL fonduri nerambursabile pentru imm DESCHIS . Lectiile invatate in perioada 2007- 2013 conduc la concluzia ca este nevoie de o politica orizontala pentru resursele umane implicate in administrarea fondurilor UE si sprijin in favoarea introducerii de practici de resurse umane eficiente. Conditii de obtinere a subventiei. Masura 2. 1 – Acvacultura
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. cresterea participarii, accesibilitatii si calitatii educatiei si ingrijirii timpurii ( 0- 6 ani), in special pentru grupa de v? rsta 0- 3 ani. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de fonduri europene nerambursabile forum peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de lei. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Invata o meserie ( strategice). Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. oportunitati de ocupare ( strategice). Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii. fonduri nerambursabile spitale Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. Un proiect credite nerambursabile poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi fonduri nerambursabile spitale se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului.