Archives for 

fonduri nerambursabile pentru tineri

Fonduri Nerambursabile Salon Infrumusetare

urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. Ce se intampla?. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. 2. 5. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Drumurile trebuie sa deserveasca un fonduri europene nerambursabile agricultura numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Incurajarea activitatilor turistice? 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Initiativele emblematice propun actiuni concrete ce vor fi implementate la nivel european si national de catre Comisie si statele membre. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Firme fonduri nerambursabile pentru tineri de cablu TV. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. mediu si prevenirea riscurilor. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Promovarea accesului egal la o educatie de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar si fonduri nerambursabile salon infrumusetare secundar), si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale alternative, cum ar fi ” a fonduri nerambursabile salon infrumusetare doua sansa” la educatie, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele finantari nerambursabile 2009 de etnie roma. 3. 1. 2. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Oratori. Noua strategie se concentreaza asupra urmatoarelor domenii- cheie. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? si a vizat urmatoarele obiective. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

Fonduri Europene Pentru Rapita

Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. Acesta ar trebui sa reprezinte un obiectiv principal al procesului de programare pentru perioada 2014- 2020. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si fonduri europene nerambursabile forum reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fonduri europene pentru rapita fie nu se prind?. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe fonduri nerambursabile imm toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . 4. 1. a. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare. Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de fonduri nerambursabile pentru tineri coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru fonduri europene pentru rapita Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. MASURA 313 ? este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Persoanele fizice pot desfaura activitaNi economice i se pot inregistra i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2).

Fonduri Europene Nerambursabile Pt. Gradinita

D. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Lucrari de pregatire a terenului? in situatia in care pentru anumite cereri de finantare AMPOST solicita informatii suplimentare de la solicitant cele 45 de zile lucratoare nu vor cuprinde perioada de raspuns a solicitantului. Mijlocul de fonduri nerambursabile pentru tineri transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala ( exemplu. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de fonduri nerambursabile pentru studenti euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. 23. 05 ? 23- 08. 2011. achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft- uri, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. iunie 2011). Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. Asigura secretariatul Comitetului Regional fonduri europene nerambursabile pt. gradinita de Evaluare Strategica. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. ATENTIE. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local fonduri europene nerambursabile pt. gradinita care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice prin drumuri publice.

Fonduri Europene Turism

Posibili participanti. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Pentru perioada 2007- fonduri nerambursabile sapard 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a fonduri nerambursabile europene infrastructurii pentru . formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. In a doua zi ne vom axa pe. In prima zi vom vorbi despre. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. datele comparative la nivel european din 2011 situeaza Rom? nia in grupa tarilor cu cele mai ridicate rate ale acestui indicator ( 22, 2%), doar Italia ( 25, 6%), Grecia ( 26, 3) si Bulgaria ( 27, 3%) av? nd rate mai ridicate fata de Rom? nia. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Acelasi lucru este valabil si pentru creditele aferente Instrumentului de flexibilitate. Experienta e mai importanta decat ceea ce va spune un horoscop. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa. Fondul Social European ( FSE). Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor fonduri europene turism care sa ofere suport fonduri europene turism in accesarea acestor fonduri. lucrari de mutare a pamantului. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). oportunitati de ocupare ( strategice). Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. Bun. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in fonduri nerambursabile pentru tineri randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. camerele de comert si industrie. 36 1991). Proiect de succes finantat prin POSDRU. identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene.

Fonduri Europene Mihail Kogalniceanu

Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. accesare fonduri nerambursabile 2010 Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. 20 2. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta fonduri europene mihail kogalniceanu urmatoarelor documente. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Procentul de co- finantare poate sa varieze Intre 0 % si 75 % din cheltuielile eligibile, In functie de Program Operational, Domeniu de Interventie, Operatiune, Masura si Beneficiar. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. 44 16 aprilie 2008). 44 2008, cu modificarile  i completarile fonduri nerambursabile pentru tineri ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Conditii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii fonduri europene mihail kogalniceanu 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. a) Conditii financiare. stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente.

Fonduri Europene Pentru Stupina

4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. si are ca obiective. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul proiecte de finantare nerambursabile GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. 3. 1. 3. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. NU in cadrul acestei masuri. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 321 de proiecte, astfel. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul fonduri europene nerambursabile pentru apicultura 2005, cu ocazia fonduri nerambursabile pentru tineri efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din fonduri europene pentru stupina Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. Noul statut se traduce in bani prin cele 114 milioane de euro, fonduri pentru proiecte care sa asigure dezvoltarea intregii regiuni nord- est. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. care este rolul unui manager de proiect. 78 din Regulamentul Consiliului nr. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele fonduri europene pentru stupina reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare.

Fonduri Nerambursabile Pt Service Auto

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate fonduri nerambursabile pentru tineri creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide fonduri nerambursabile pt service auto pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Evaluarea economica si componentele planului CCT- T se bazeaza pe evaluarea curenta a timpului de calatorie, a consumului de combustibil si costurilor operationale, inclusiv emisii, si pe perspectiva variatiilor prognozate ale acestor indicatori. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. stimularea spiritului antreprenorial. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. a) fonduri europene nerambursabile 100% Conditii financiare. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Data limita: Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei fonduri nerambursabile pt service auto si 3. 000. 000 lei. cum sa iti gestionezi resursele. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Sprijinul acordat in cadrul afaceri cu fonduri europene nerambursabile masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop .

Fonduri Nerambursabile Pentru Cresterea Albinelor

121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. strategice). 1. 1. 2. Actiuni colective. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. extinderea capacitatii de productie. c. Provocarea cea mai importanta in perspectiva perioadei 2014- 2020 o reprezinta nevoia de crestere a participarii la invatam? ntul prescolar a copiilor, mai ales a celor din mediul rural, astfel inc? t Rom? nia sa poata reduce decalajul fata de media europeana si sa se apropie de tinta europeana fonduri nerambursabile pentru tineri privind rata de participare la incatam? ntul prescolar de 95%. a. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Pescuitul in apele interioare. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Tipul solicitantului eligibil. constituite potrivit Ordonantei de urgenta consultanta fonduri nerambursabile a Guvernului nr. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . II. Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile fonduri nerambursabile pentru cresterea albinelor decizionale pe plan european si national. productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere fonduri nerambursabile piscicultura economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit Sistemele de transport eficiente reduc costurile at? t pentru fonduri nerambursabile pentru cresterea albinelor industrie c? t si pentru persoanele fizice. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? ( iunie 2011).

Site-ul Fondurieuropenenerambursabile.ro

promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. autoritatile locale. furnizori acreditati de formare profesionala. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. 1. 4. 2. 33+ 2= 35 ATENTIE. ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa. Acest for promoveaza parteneriatul si elaborarea documentelor programatice, respectiv Acordul de Parteneriat si programele subsecvente. Astfel, crearea unei noi capacitati de productie duce la dezvoltarea pietei si stimuleaza cererea pentru produsele locale. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. APDRP urmeaza sa contracteze 143 site-ul fondurieuropenenerambursabile.ro de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. 20 2. Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice fonduri nerambursabile pensiuni sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Persoanele juridice. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai site-ul fondurieuropenenerambursabile.ro buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, accesare fonduri nerambursabile 2010 prin. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ fonduri nerambursabile pentru tineri al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene.

Fonduri Nerambursabile Ovine

De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. Solicitanti eligibili. Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. IMM- urile si intreprinderile mari. Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. fonduri nerambursabile pentru tineri AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. 2. 550. 000 euro. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul  i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si fonduri nerambursabile europene femei si de combatere a discriminarii. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri de interes comun. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, fonduri nerambursabile ovine promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. infrastructura mare de transport si mediu. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite contabilitatea fondurilor nerambursabile externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj fonduri nerambursabile ovine in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie.