Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru tineri

Fonduri Nerambursabile Pt Cresterea Iepurilor

Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Fii activ pe piata muncii ( granturi). Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Primesc fonduri nerambursabile pentru tineri cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. CINE poate obtine finantare:
- persoane fizice. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, fonduri nerambursabile pt cresterea iepurilor in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Apelul de fonduri europene nerambursabile proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si fonduri nerambursabile pentru pensiuni ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Masuri de interes comun. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport fonduri nerambursabile pt cresterea iepurilor ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte.

Fonduri Europene Ferma Vipere

1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul fonduri europene ferma vipere ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma fonduri nerambursabile pentru agricultura si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea fonduri europene ferma vipere si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. proiecte fonduri nerambursabile 2010 Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. Integrare pe piata muncii ( strategice). Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. CINE poate obtine finantare:
- persoane fizice. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice fonduri nerambursabile pentru tineri si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008.

Fonduri Nerambursabile Din 2014

Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. Fii activ pe piata muncii. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. IMPORTANT! 29 iulie 2011. inovarea proceselor de productie si a produselor. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. 2. 5. furnizori de transport public. nr. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. Nu abandona scoala. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de fonduri nerambursabile din 2014 acordare fonduri nerambursabile pentru tineri a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. obtinerea de fonduri europene nerambursabile APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. 3) Prin derogare de la art. CNIPT) si dotarea acestora. In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor fonduri nerambursabile din 2014 care solicita fonduri externe nerambursabile. coeziunii economice si sociale. Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice.

Fonduri Europene Pentru Ferma Gaini

80% – contributia Uniunii Europene. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. Investitiile vor fonduri nerambursabile Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor fonduri nerambursabile pentru tineri contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. 1. 4. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Sursa. diversificarea activitaNilor  i veniturilor. Invata pentru cariera ta. Tipuri de proiecte. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Firme de cablu TV. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. Codul european de conduita privind parteneriatul). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. 4. 1. 2. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii:

* sunt persoane juridice conform legislatiei in fonduri guvernamentale nerambursabile vigoare. si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. pentru fonduri europene pentru ferma gaini noi activitati. in unele cazuri, beneficiarii administreaza schemele de grant prin care firmele mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. Amplasament fosta fabrica chimica? Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii socio- economice, turism durabil si imbunatatirea atractivitatii regionale, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi servicii de inalta calitate. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Neconcordantele masurii 125. Parteneriat pentru ocupare( granturi). reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. Dupa adoptarea de catre Comisie a proiectului de buget pe 2015, Consiliul ( statele membre) si mai apoi Parlamentul European isi vor adopta pozitia. Fogolyan Kristof? 1 alin. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Apel deschis. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. infrastructurii educationale fonduri europene pentru ferma gaini preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru .

Fonduri Europene Pentru Magazin Online

Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. Programul Operational Regional, Programul Operational Sectorial Mediu. ca membri ai unei intreprinderi familiale. masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. silviculturii – data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui fonduri europene pentru magazin online sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. 2 ? Lista fonduri nerambursabile pentru tineri codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. ii. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. La data fonduri europene nerambursabile pentru agricultura de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( fonduri europene pentru magazin online FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe proiecte fonduri nerambursabile detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile.

Fonduri Europene Pt Instalarea Tinerilor Fermieri

Programul Opertaional Regional 2007- 2013. actiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e- Guvernare pentru intreprinderi si cetateni ( e- Guvernare 2. 0). Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ fonduri europene pt instalarea tinerilor fermieri Ilfov. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. diversificarea economiei locale. construirea de noi ferme. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. fundatii. AXA PRIORITARA 1 ? Contract nr. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor fonduri europene pt instalarea tinerilor fermieri specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Beneficiari eligibili: Pot beneficia fonduri imm nerambursabile de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau fonduri nerambursabile pentru tineri mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii fonduri europene nerambursabile 2009 de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. 1. 4. transfrontalier, transnational si interregional. 12. Proiectul ? FEMEI 2010? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop.

Fonduri Europene Pt Tineri In Agricultura

autoritatile locale. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. imbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ingraamintelor cu fonduri europene pt tineri in agricultura azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole i in cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Rolul Comisiei in reexaminarea ex ante a sistemelor nationale de gestiune si control va fi proportional, utiliz? nd o abordare bazata pe risc. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si In particular a accesibilitatii centrelor urbane si fonduri nerambursabile in agricultura a legaturilor cu zonele Inconjuratoare. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului fonduri europene pt tineri in agricultura Romaniei. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. 151 milioane lei. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. 2. 2. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? Construirea, modernizarea fonduri nerambursabile pentru pensiuni si dotarea centrelor locale de fonduri nerambursabile pentru tineri informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati.

Fonduri Nerambursabile Pt Sport

3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de fonduri nerambursabile pentru tineri stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. In al doilea r? nd, scopul principal al planului fonduri nerambursabile pentru persoane fizice consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. Mediu si schimbari climatice. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala consultanta fonduri nerambursabile prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Capacitatea administrativa ? Fonduri europene pentru restaurante. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse fonduri nerambursabile pt sport sau servicii oferite. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. Iata cadrul institutional national, alcatuit din comitete consultative tematice ( CCT) care raspund in fata Comitetului Interinstitutional pentru Acordul de Parteneriat ( CIAP). 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). AXA 2. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . 1. 2. 5. Ca fonduri nerambursabile pt sport urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Conditii

intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care. si se introduce fonduri europene nerambursabile 2014 conditii in Anexa nr. cani, pixuri, tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale fonduri europene nerambursabile 2014 conditii de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor fonduri europene nerambursabile imm Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? IN prezent daca cumulam toate sumele platite de Comisia Europeana catre Romania, avem o rata de absortie de doar 3, 2%. Programul Operational Sectorial- Mediu. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. furnizori acreditati de formare profesionala. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. Reconstructia statutului femeii. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. strategice). Abordarea bazata pe fonduri nerambursabile pentru tineri risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, intruc? t resursele Comisiei sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate. Obiective specifice. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare i difuzare de cunotinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! Pana la aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din proiect fonduri nerambursabile care doua nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. Cine poate sa solicite finantare. 120 milioane lei. numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte. MASURA 313 ? Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui.

Fonduri Nerambursabile Masura 141

imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. AXA PRIORITARA 1 ? 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu fonduri nerambursabile pentru tineri rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? fonduri nerambursabile masura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. lucrari de mutare a pamantului. modernizarea intreprinderii. Programul operational sectorial . Cresterea competitivitatii economice. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere proiecte fonduri nerambursabile pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu. 8. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2010 06. 2011, ora 09. 00. 1. 2. 2. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Ordin nr. AXA PRIORITARA 4 ? Orientarea integrata 7. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? 1. 3. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. fonduri nerambursabile masura 141 I. M. M. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii.